Invoobill KIR

Konkurs Invoobill - w sumie wygodniej

Regulamin konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin konkursu „Invoobill – w sumie wygodniej” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w konkursie „Invoobill – w sumie wygodniej” oraz zasady jego przebiegu, sposób wyłonienia zwycięzców oraz przekazania im przyznanych nagród (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-781, ul. rtm. W. Pileckiego 65, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113064, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, o numerze NIP 526-030-05-17 i kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 5.445.000 złotych (dalej: „Organizator”).
 3. Celem Konkursu jest promocja usługi Invoobill, należącej i obsługiwanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Invoobill to wygodny, prosty i bezpieczny sposób opłacania rachunków i faktur, oparty na systemie elektronicznej prezentacji i płatności rachunków. System Invoobill dostarcza faktury w formie elektronicznej bezpośrednio na rachunek bankowy w bankowości elektronicznej . Płatność za fakturę następuje po zaakceptowaniu danej transakcji, wszystkie dane do przelewu wypełnione są automatycznie w oparciu o dane zawarte w fakturze.
 4. Za aktywną usługę Invoobill rozumie się funkcjonujące w bankowości internetowej Porozumienie z dowolnym dostawcą usług masowych (dalej: „Dostawca”).
 5. ID abonenta to indywidualny numer konta klienta u Dostawcy.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej www.konkurs.invoobill.pl (dalej: „Strona Konkursowa”).
 7. Konkurs trwa od 29 czerwca 2015 r. od momentu udostępnienia na stronie Konkursowej do 17 lipca 2015 r. do godziny 23:59 (dalej: Czas trwania Konkursu”).
 8. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnej usługi Invoobill u jednego z Dostawców usług masowych, zgodnie z ust. 5. Pełna lista dostawców usług znajduje się na stronie http://www.invoobill.pl/gdzie-zaplace-z-invoobill/.
 3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
 5. Osoba, o której mowa w ust. 1 w celu przystąpienia do Konkursu i stania się jego uczestnikiem (dalej: „Uczestnik”), powinna dokonać następujących czynności:
  a) wejść na Stronę Konkursową,
  b) wpisać odpowiedź na pytanie „Jak wykorzystać czas zaoszczędzony dzięki Invoobill?” w polu formularza konkursowego,
  c) wypełnić formularz poprzez wybranie: nazwy Dostawcy, od którego otrzymujemy rachunki za pomocą Invoobill,
  d) wypełnić formularza poprzez podanie: ID abonenta, imienia, nazwiska, adresu e-mail;
  e) zaakceptować Regulamin Konkursu,
  f) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
  g) wysłać uzupełnionego formularza poprzez kliknięcie w przeznaczony do tego i umieszczony w formularzu przycisk.
 6. Poprawne wykonanie wszystkich czynności określonych w ust. 5 (dalej: „Zgłoszenie”) skutkuje wysłaniem Zgłoszenia do Konkursu.

§ 3. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Spośród nadesłanych Zgłoszeń zostanie wyłonionych 30 najlepszych w ocenie Komisji konkursowej tj. zawierających najciekawszych, pomysłowych i oryginalnych odpowiedzi na pytanie wskazane w § 2 ust. 5 lit. b.
 2. Decyzja o wyłonieniu najlepszych Zgłoszeń podejmowana jest przez Komisję Konkursową, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora.
 3. Lista nagród nie jest listą zamkniętą. Organizator ma prawo przyznania nagród dodatkowych osobom, które dokonają Zgłoszenia, a nie znajdą się na liście zwycięzców wybranych przez Komisję Konkursową.
 4. O wygranej Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail podany w formularzu, w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.
 5. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4, przesłać zwrotną wiadomość e-mail z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, w szczególności adresu, pod który ma zostać doręczona nagroda. Niezachowanie tego terminu lub podanie nieprawidłowych danych adresowych skutkuje utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 4. NAGRODY

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  a) 30 zestawów toreb piknikowych,
  b) 30 nagród dodatkowych - niespodzianek,
 3. Nagrody, o których mowa w ust. 2 wysyłane są w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania zwrotnej wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu.
 4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany nagrody.
 5. Doręczenie nagród następuje na koszt Organizatora.

§ 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy rtm. W. Pileckiego 65, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113064, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, o numerze NIP 526-030-05-17.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie.
 2. Reklamacje winny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji Uczestnika, jak równie dokładne wskazanie rodzaju nieprawidłowości objętej reklamacją.
 3. Organizator poinformuje Uczestnika o decyzji podjętej w sprawie reklamacji listem poleconym, przesłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie do 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony Uczestnikom na Stronie Konkursowej.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail:  . Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 3 dni.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem wpłynął na przebieg Konkursu.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn.zm.).
Wróć na stronę główną konkursu